Üç-boyutlu Anatomik Yapı Modellemesi: Hastaya Özgü

Üç-boyutlu Anatomik Yapı Modellemesi: Hastaya Özgü

Günümüz bilgisayar teknolojileri ardışık tomografik görüntüleri kullanarak anatomik yapıların 3-boyutlu (3B) görüntülenmesini mümkün kılmıştır. Hastaya ait anatomik yapıların 3B görsellerinin, fizyolojik süreçlerin matematiksel çözümlemelerine basamak oluşturması açısından önemlidir. Bu açıdan 3B modellemeler bazı hastalıkların seyri ile ilgili ölçütlerin tahmin edilmesi, tedavilerin hastaya özgü olarak planlaması ve risk değerlendirmesinde önemli bir araç olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada, bu alandaki bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayabilmek amacıyla laboratuarımızda geliştirdiğimiz bir yazılım, TT3D-BMMP, uygulaması tartışılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Yazılım sırasıyla, tomografik kesit görüntülerinden anatomik yapıların sınırlarının belirlenmesi (segmantation), verilerin 3B kartezyen koordinat sistemine yerleştirilmesi ve 3B görselleştirmeye uygun yüzey ağ-yapının (surface mesh) oluşturulmasını içermektedir. Delphi programlama dili ile geliştirilen yazılım uygulaması, hedeflenen anatomik yapının sınırlarını otomatik olarak ve gerektiğinde el ile çizme/düzeltme yöntemiyle tanımlamaktadır. Otomatik nesne tanıma (feature extraction) prosedürü 'radyal map' algoritmasını kullanmakta olup yüzey ağ-yapısı popüler dosya formatlarında saklanmaktadır. Bulgular: Düşük düzeyde kullanıcı etkileşimi gerektiren bu 3B organ rekonstrüksiyon yazılımı, açık kaynak web sayfalarından alınan anonim hasta görüntüleri üzerinde geliştirilmiştir. Bazı model çıktıları 3B yazıcı teknolojisi ile üretilerek test edilmiştir. Üretilen solid modeller tomografik kesit görüntüleri ile şekil ve ölçek karşılaştırmaları yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Bu yazılımın, hastaya özgü anatomik modelleri temel alarak, fizyopatolojik parametrelerin hesaplamalı çözümlemelerinin yapılabilmesi için multidisipliner çalışma olasılıklarının önünü açacağına inanmaktayız.